Institucionet

Institucionet

Institucionet
Institucionet

Si Institucione të Kujdesit Shëndetësor të Fondacionit Vehbi Koç, ne kemi përcaktuar një hartë klinike, udhëzime dhe algoritme për të ofruar shërbime shëndetësore transparente dhe të integruara në një nivel të standardizuar të cilësisë për të gjithë pacientët tanë. Sistemet tona mjekësore dhe administrative maten dhe vlerësohen vazhdimisht në mënyrë që të sigurohet zhvillimi i vazhdueshëm.

Ne synojmë të krijojmë një “sistem të bazuar në vlera” në vend të një sistemi të orientuar drejt vëllimit. Si rezultat, ne i japim rëndësinë më të madhe kapitalit tonë njerëzor, kujdesit ndaj pacientit të orientuar drejt sigurisë dhe cilësisë së lartë si dhe efikasitetit në kohë edhe kosto duke minimizuar dublikimet në procedura.

Ne vlerësojmë:

  • Qasjen etike në të gjitha shërbimet tona
  • Shërbimet e kujdesit ndaj pacientin të orientuara drejt cilësisë
  • Qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e vazhdueshëm të institucioneve tona
  • Transparencën në të gjitha komunikimet

Na Kontaktoni