Fusha Akademike Programi për Vëzhgimin Klinik

Programi për Vëzhgimin Klinik

Vështrim i Përgjithshëm

Programet tona të trajnimit u japin vëzhguesve nga e gjithë bota mundësinë për të zgjeruar njohuritë e tyre dhe për të thelluar ekspertizën e tyre duke kaluar nëpër klinikat dhe fushat tona të hulumtimit në përputhje me rregullat dhe rregulloret tona. Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vëzhgojnë përvojën operative. Klinika jonë ambulatore është një komponent integral i programit, duke siguruar vlerësimin para operativ dhe kujdesin post operativ për shumë pacientë.

Vëzhguesit duhet të jenë të aftë në gjuhën angleze të folur dhe të shkruar. Të gjitha aspektet e edukimit dhe kujdesit të pacientit zhvillohen në gjuhën angleze. Individët që nuk kanë aftësitë e nevojshme në gjuhën angleze mund të inkurajohen që të përfundojnë vëzhgimin e tyre në mënyrë të parakohshme.

Individët duhet të mbulojnë të gjitha shpenzimet për transportin, akomodimin, bordin dhe shpenzimet e rastit. Stafi ynë mund të ndihmojë vëzhguesit në gjetjen e banesave pasi të jenë përmbyllur datat e mbikëqyrjes. Nëse përcaktohet se niveli i financimit të individit është i pamjaftueshëm, kërkesa për vëzhgim do të mohohet.

Individët duhet të sigurojnë vetë vizat e tyre dhe janë përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e kërkuar për hyrjen në Turqi. Stafi i Spitalit Universitar Koç mund të asistojë vëzhguesit e pranuar në këtë proces.

Vëzhgimet janë të kufizuara në një ose dy në të njëjtën kohë. Aplikacionet duhet të pranohen së paku tre deri në gjashtë muaj para një vizite të parashikuar. Aplikimet mund të mohohen nëse dikush tjetër është pranuar për të njëjtën periudhë dhe ka mbivendosje ose nëse periudha e vëzhgimit të dëshiruar përputhet me takimet e mëdha shkencore.

Si mund të aplikojnë vëzhguesit?

Vëzhguesit duhet të dërgojnë një kërkesë me e-mail në info@kochealthcare.org ose të plotësojnë formularin e mëposhtëm të aplikimit . Kërkesa duhet të përfshijë:

  • Qëllimet dhe objektivat kryesore për kohën e vëzhgimit
  • Datat e kërkuara për kohën e vëzhgimit
  • Curriculum vitae e kompletuar (në anglisht)
  • Kopje të diplomës së shkollës mjekësore (Certifikatë studenti për studentët e mjekësisë)
  • Letër nga mbikëqyrësi mjekësor në institucionin aktual të vëzhguesit që vërteton kredencialet e aplikantit dhe pritshmërinë nga vizita e vëzhguesit
  • Deklarata e financimit - si do të financohen shpenzimet lidhur me kohën e vëzhgimit

Aplikantët do të marrin një përgjigje nëpërmjet e-mailit duke i informuar ata nëse kërkesa e tyre mund të konsiderohet dhe çfarë informacion shtesë, nëse ka, është i nevojshëm. Në këtë kohë ne do të informojmë vëzhguesin në lidhje me tarifën e programit. Kjo tarifë përcaktohet nga kohëzgjatja e qëndrimit të kërkuar. Tarifa e programit nuk mbulon koston e vëzhguesve për vizën, strehimit, etj. përgjatë kohës së tyre këtu; është një tarifë vetëm për pjesëmarrjen në program. Sapo të jetë plotësuar i gjithë dokumentacioni i nevojshëm, do të jepet një njoftim zyrtar pranimi. Informacioni se si do të paguhen këto tarifa do t’i ofrohen vëzhguesit në një kohë të përshtatshme gjatë procesit të aplikimit.

Pas përfundimit të periudhës së vëzhgimit, pjesëmarrësit do të marrin një certifikatë pjesëmarrje të nënshkruar nga drejtori mjekësor i institucionit të zgjedhur.


KOÇ UNIVERSITY HOSPITAL

Pre Application

Na Kontaktoni